امروزه، بسیاری از سازمان‌ها و موسسه‌های بزرگ اقتصادی، علاوه بر فعالیت‌های محلی، تجارت خود را در مناطقی بزرگ و یا حتی جهانی دنبال می‌کنند و این مسیر برای بسیاری دیگر در حال گسترش است.

انتخاب اهداف طرح

شناسایی مزایای طرح و تبیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت طرح به همراه بررسی برنامه استراتژیک رسیدن به طرح از ملزومات پیشبرد اهداف طرح ها و سازه های مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات است.

تدوین راهکارهای اجرا

تدوین روشها و راهکارهای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین شناسایی روش های برون رفت از مشکلات جاری از دیگر مشاوره هایی است که نیاک می توانددراختیار طرح های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات قراردهد.